WegeMaluch.pl

FB TW G+ Zarejestruj Rejestacja / Login

Regulamin konkursu 'Zdrowy Maluch'

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizatorem konkursu „Zdrowy Maluch” jest ogólnopolski portal Wegemaluch.pl, zwany dalej "Organizatorem".
1.a Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulamie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundatorem nagród jest Wegemaluch.pl zwanym dalej "Fundatorem"
3. Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu Wegemaluch.pl.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych :)
5. Czas nadsyłania prac konkursowych: od 20.11.2013 do 02.12.2013 r. do godz. 22.00.

§ 2. CELE KONKURSU:

1. Sprawdzenie wiedzy na temat prawidłowego żywienia dzieci w wieku 0 - 3 lat.

§ 3. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

1. Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytania w quzie "Zdrowy Maluch"

2. Zgłoszenia dokonuje uczestnik poprzez zalogowanie w serwisie i wypełnienie quizu - w przypadku osób pełnoletnich, lub rodzic / opiekun prawny - w przypadku osób niepełnoletnich.

§ 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne,

2. W konkursie biorą udział wszystkie zakwalifikowane prace konkursowe,

3. Jeden uczestnik, nadsyła jedno zgłoszenie na konkurs. W przypadku nadesłania więcej niż jednego zgłoszenia przez uczestnika, organizator wybiera jedno z nich.

4. Prace do konkursu kwalifikuje organizator,

5. W przypadku nadejścia równo lub więcej niż 6 zgłoszeń różnych uczestników do konkursu, zostanie uruchomione losowanie nagród w siedzibie organizatora, w którym wybrane zostaną zwycięzkie odpowiedzi na quiz. 

6. W przypadku nadejścia mniej niż 6 zgłoszeń, nagrody zostaną przydzielone uczestnikom biorącym udział w konkursie.

7. Zostaje przyznanych 5 książek "Zdrowy Maluch. Poradnik żywieniowy dla rodziców" po jednej dla każdego zwycięzcy.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciagu 7 dni kalendarzowych od ostatecznej daty przyjmowania prac. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą.

2. Wyniki konkursu będą podane do wiadomosci uczestników konkursu na stronie internetowej wegemaluch.pl

3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na stronie wegemaluch.pl.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu doręczenia nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe przekazane w celu realizacji dostawy nagrody są usuwane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysyłki nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Nie istnieje możliwość przekazania nagrody osobie trzeciej, zamiany nagród na wartość pieniężną lub inne towary.

§ 6. NAGRODY

1. Dla zwyciężców przyznane zostaną książki "Zdrowy Maluch. Poradnik żywieniowy dla rodziców" – każdy laureat otrzyma 1 książkę ufundowaną przez Wegemaluch.pl

2. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

§ 7. Nadużycia

1. W przypadku wykrycia nadużyć w wypełnianiu quizu a w szczególności:

1.a wykrycia wypełniania quizu z tego samego komputera na różnych kontach użytkowników,

1.b wykrycia wypełniania quizu przez zewnętrzne serwery proxy,

1.c używania sieci komórkowych celem częstej zmiany IP.

Organizator dyskwalifikuje oddane w ten sposób odpowiedzi.

2. W przypadku nadesłania kilku zgłoszeń na konkurs, gdzie użyto do tego celu różnych kont użytkownika, które pokrywać się będą z tymi samymi sieciami internetowymi, bramkami dostępu, identyfikatorami komputerów lub innych urządzeń z dostępem do internetu.

Organizator dyskwalifikuje takie zgłoszenia do konkursu.

3. W przypadku powtarzania się przypadków omijania zabezpieczeń przed nadużyciami Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta / kont użytkownika bezpowrotnie.

§ 8. Uwagi Końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z prac konkursowych, a szczególnie do ich publikowania na stronach internetowych Organizatora, Patronów i Fundatorów Konkursu oraz późniejszego wykorzystania zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.
Cieszymy się, że tu trafiłaś / trafiłeś.

Prowadzimy prace nad przygotowaniem wersji mobilnej portalu wegemaluch.pl

Ta wersja platformy mobilnej jest w fazie testów! Prosimy o cierpliwość! (niektóre funkcje mogą nie działać w tej chwili)

 

Wegemaluch.pl Udostępnia materiały na licencji CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe. Materiały nieoznaczone CC BY-NC-ND 4.0 - Copyright by WegeMaluch.pl & MagYa 2011-2014. All rights reserved.

Wróć na górę

O Wegemaluch    O Nas    Regulaminy    Polityka Prywatności    Reklama    Promocja    Patronat    Admin    Kontakt    Faq    RSS    Toolbar

coffe Jesteś pewny by przełączyć w wersję dla komputerów stacjonarnych PC?